سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی

شمارش معکوس برای خروج متصرفین مدرسه فاریاب دو رک وتحویل مدرسه به دانشگاه شهرکرد
نویسنده : دورک شاهپوری
تاریخ : سه شنبه 10 / 12 / 1393
زمان : 22:26
عملکردمنفی دهیاری دورک شاهپوری


باسلام....درمدت کوتاه شروع به کاردهیاری دورک نزدیک به 150000000صددوپنجاه میلیون ریال ازحساب دهیاری برداشت شده که همه اش هزینه بیل میکانیکی وتراکتورمولا اسفندیاری ورمزعلی حبیب زاده شده. دهیاربافریب اذهان عمومی که قصدداردکوچه هارااسفالت کندبادریافت پولهای هنگفت ازمردم بدون هیچ حساب وکتابی وبدون هیچ اجازه ای ازشوراهاقصدحیف ومیل بودجه دهیاری وسواستفاده خودواطرافیانش ازموقیت فعلی درراستای منافع خودمیباشند.عزیزان دورکی باتوجه به عدم حساب وکتاب دقیق ازهرگونه وجه به نام  کوچه وخیابان جداخودداری کنندوکمک های خودبه مسجدامام حسین دورک راهم به هیچ عنوان دست هیچ شخص حقیقی وحقوقی اعم ازشوراهاودهیارندهیدویاخودبرای خریداقلام مسجداقدام فرماییدیااگرکارگریابنایی برای مسجدکارکردضمن اخذرسیدمستقیماکمک مالی رابه اوبکنید.

                                                  والسلام علیکم رحیمی عضوشورای دورک ورییس شورای حل اختلاف

 :: موضوعات مرتبط: اخباردورک، ،
نویسنده : دورک شاهپوری
تاریخ : پنج شنبه 30 / 11 / 1393
زمان : 22:56
بالاخره بعدازدوسال شورای اسلامی دورک باهمکاری دهیار20مترازجدول های روستالایروبی شد.


بعدازدوسال شورای دورک بادهیارجدیدروستاکه قبلا دراستان اصفهان پستهای کلیدی داشته والان به سمت دهیاردورک درآمده توانستندبیست مترازجدولهای دورک رالایروبی کنندکه دراولین بارندگی بازهم مسدودمیشوننداین آقایون بطورشبانه روزتلاش میکنندکه بیست متردیگرهم دردوسال آینده لایروبی کننداین حرکت روبه عقب نتیجه بی تدبیری اعضای شورادهیارجدیدمیباشد.ناگفته نمانداحتمالاباکمبوداعتبارات مواجه میشوندواموال دهیاری وشورارابه مزایده میگزارند.:: موضوعات مرتبط: اخباردورک، ،
نویسنده : دورک شاهپوری
تاریخ : یک شنبه 5 / 10 / 1393
زمان : 11:28

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.